Новите клинички податоци за уредот Vuse го потврдија позитивното влијание врз јавното здравје на производот со намален ризик


 • Студијата открила дека возрасните потрошувачи кои го користат производот Vuse[i]на БАТ покажале значајно подобри резултати за биомаркерите кои се релевантни за болести поврзани со пушењето во споредба со пушачите.
 • Пониски нивоа на штетни материи од чадот од цигарите класифицирани како штетни или потенцијално штетни[ii] се пронајдени кај учесниците кои користат исклучиво Vuse во споредба со пушачите.
 • Студијата придонесува за научните докази за е-цигарите како категорија на производи со намален ризик* и ја нагласува вредноста на Vuse во намалувањето на штетата од пушењето.
 • Резултатите од студијата го истакнуваат придонесот на електронските цигари за намалување на штетите од пушењето.

Новите резултати на една од досега најголемите студии за е-цигари која го анализираше водечкиот бренд на БАТ, Vuse, се објавени во весникот Интерна и итна медицина.

Студијата ги споредува клиничките мерења помеѓу потрошувачите кои исклучиво користат Vuse и пушачите. Резултатите од студијата покажуваат дека учесниците кои користеле Vuse во споредба со пушачите, имале поповолни разлики во биомаркерите за изложеност (BoE) и биомаркерите за потенцијална штетност (BoPH) релевантни за болести поврзани со пушењето.

Корисниците на Vuse покажаа значително ниски биомаркери за изложеност на примарни токсини од чад од цигари според дефиницијата на Светската здравствена организација (СЗО)[iii]. Податоците исто така покажаа поволни разлики помеѓу корисниците на Vuse и пушачите во сите измерени биомаркери за потенцијална штетност, од кои три беа статистички позначајни.

Д-р Џејмс Марфи, директор за истражување и наука во БАТ, изјави: „Употребата на електронски цигари станува сѐ повеќе важна, бидејќи возрасните пушачи сѐ повеќе бараат алтернативни никотински производи со намален ризик. Резултатите од оваа студија се важни за Vuse, БАТ и потрошувачите, затоа што ни овозможуваат подобро разбирање за позитивното влијание на е-цигарите во споредба со пушењето. Истражувањето покажува јасна разлика помеѓу корисниците на Vuse уредот во споредба со пушачите и дополнително ја потврдува улогата на електронската цигара во намалувањето на штетите од пушењето. Би сакал да им се заблагодарам на сите кои учествуваа и помогнаа во реализацијата на оваа студија. Ова е уште еден важен чекор напред на нашиот пат кон градење на Подобро утре (A Better TomorrowTM)“.

Електронските цигари се најмногу истражувани и прифатени алтернативни тутунски и никотински производи во светот. Научните податоци на БАТ за е-цигарите се објавени во повеќе од 80 рецензирани списанија и придонесуваат за доказите кои ја поддржуваат улогата на оваа категорија во намалувањето на штетност од тутунот. Иновативната „вкрстена студија“, која е една од најголемите студии за е-цигари, обезбедува клучни сознанија за влијанието врз здравјето при нивна употреба.

Vuse е водечки глобален бренд[iv] за е-цигари врз основа на пазарниот удел и прв глобален јаглеродно-неутрален бренд[v] на е-цигари. Vuse е достапен на 33 пазари, со над 10 милиони потрошувачи во целиот свет.

Белешки за уредниците

Врз основа на измерените биомаркери, во споредба со пушачите, корисниците кои единствено користеле Vuse забележале:

 • значително пониски нивоа на сите измерени биомаркери за изложеност на примарни токсини од чадот од цигарите, како што е дефинирано од СЗО,
 • значително поволни разлики во три биомаркери на потенцијална штетност поврзани со развојот на кардиоваскуларни заболувања (11-dTX B2, COHb и sICAM-1),
 • пониски нивоа на биомаркери за потенцијална штетност (WBC и 8-epi-PGF2а) за општо воспаление и оксидативен стрес,
 • поволни разлики во биомаркерот за потенцијална штетност (HDL) релевантен за кардиоваскуларни болести
 • поволни разлики во биомаркерот за потенцијална штетност (FeNO) релевантен за здравјето на белите дробови

Повеќе за студијата

Клиничката студија на корисници на Vuse, пушачи, поранешни пушачи и оние кои никогаш не пушеле, обезбедува сеопфатна анализа на 17 биомаркери за изложеност (BoE) на примарни токсини од чад од цигари, биомаркери на потенцијална штетност (BoH) и физиолошки мерки релевантни за кардиоваскуларни состојби, респираторни заболувања и рак.

Во студијата учествуваа лица од Обединетото Кралство, на возраст помеѓу 19 и 55 години и со добро општо здравје. Беа вклучени и проучувани четири различни групи:

 1. Сегашни пушачи кои пушеле најмалку една година пред скринингот
 2. Потрошувачи кои користат Vuse (ePod и/или ePen3) најмалку шест месеци
 3. Поранешни пушачи кои престанале да пушат најмалку шест месеци пред скринингот
 4. Учесници кои никогаш не пушеле

Сите учесници беа тестирани за уринарен котинин, биомаркер за изложеност на никотин и издишан јаглероден моноксид, за да се утврди нивната консумација на никотин и статусот на пушење. Потрошувачите кои користат Vuse и поранешните пушачи беа тестирани за биомаркер CEVal, за да се потврди дека не пушеле цигари во претходните шест месеци.

Покрај широкиот опсег на проценети BoE и BoPH, уште една предност на дизајнот на оваа студија беше релативно големиот број учесници (n-213 регрутирани), поголем од која било претходна студија за е-цигари од овој тип.

За разлика од лонгитудиналните студии каде учесниците извршуваат повеќекратни посети на клиника во подолг временски период, учесниците во оваа студија еднаш посетија клиника во текот на ноќта каде што испитувачите го анализираа нивниот здив, урина и крв за да ги измерат BoE и BoH, а направени се и други клинички мерења релевантни за здравјето.

Учесниците во студијата користеле сопствени Vuse производи и марки на цигари, користејќи ги со вообичаен интензитет во текот на 24-часовниот период на истражување. Шемата на употреба и вкупната потрошувачка на учесниците не беа контролирани во текот на студијата, бидејќи целта беше да се проценат измерените ефекти кај луѓето што ги користат производите на нивниот „нормален“ начин, а не на контролиран начин.

Изјави за во иднина

Оваа објава содржи изјави кои се однесуваат на иднината, вклучувајќи изјави кои се однесуваат на иднината и кои се дадени во смисла на американскиот Закон за реформи во парничната постапка за приватни хартии од вредност од 1995. Овие изјави често, но не секогаш, даваат користење на зборови или фрази како што се „верува“, „предвиди“, „би можело“, „може“, „ќе“, „треба“, „има намера“, „планира, “потенцијал”, “предвиди”, „очекувај“, „процени“, „проектира“, „позиционира“, „стратегија“, „перспективи“, „цел“ и слични изрази. Тоа вклучува изјави насочени кон амбициите на нашите потрошувачи, целите за приходи од нови категории и нашите ESG цели.

Сите такви изјави се однесуваат на иднината, вклучувајќи проценки и претпоставки кои подлежат на ризици, несигурности и други фактори. Се верува дека очекувањата кои се одразуваат во оваа објава се разумни, но на нив може да влијае широк опсег на промени кои би можеле да предизвикаат вистинските резултати значително да се разликуваат од оние кои во моментот се очекуваат. Причината зошто вистинските резултати и развој може значително да се разликува од очекувањата изразени или имплицирани во изјавите во иднина, може да се најде во информациите под наслов “Изјава за предупредување” и “Главните ризици на групата” во Годишниот извештај за 2021 година и Образецот 20-Ф на Бритиш Американ Тобако п.л.ц. (British American Tobacco plc).

Дополнителни информации во врска со ова и други фактори може да се најдат во поднесоците на БАТ до Комисијата за хартии од вредност во САД („КХВ“), вклучувајќи го и Годишниот извештај на образец 20-Ф и тековниот извештај на Образец 6-К кој може да се преземе бесплатно од веб-страницата на КХВ http://www.sec.gov, т.е. Годишниот извештај на БАТ, кој може да се добие бесплатно на веб-страницата на БАТ, www.bat.com.

Претходниот учинок не е водич за идните резултати, а лицата на кои им треба совет треба да контактираат независен финансиски советник. Изјавите кои се однесуваат на иднината ги претставуваат знаењата и информациите достапни на датумот на подготовка на оваа публикација, а БАТ не презема никаква обврска за ажурирање или ревидирање на овие изјави во иднина, било како резултат на нови информации, идни настани или на некој друг начин. Читателите се предупредени да не се потпираат прекумерно на изјавите кои се однесуваат на иднината.

* Врз основа на тежината на доказите и претпоставката за целосно прекинување на пушењето цигари. Овие производи не се без ризик и предизвикуваат зависност.

[i] Студијата се фокусираше на корисници кои сами се пријавија, а кои исклучиво ги користат комерцијално достапните производи Vuse ePod или Vuse ePen3. Оттука, упатувањата на „Vuse“ во контекст на студијата значат или Vuse ePod или Vuse ePen3.

[ii] Штетни и потенцијално штетни состојки во тутунските производи и чадот од тутун: Воспоставен список | FDA

[iii] Студиска група на Светската здравствена организација за контрола на тутунот. Извештај за научната основа за регулирање на тутунски производи: Петти извештај на студиската група на СЗО, 2015 година.

[iv] Врз основа на проценетата вредност на уделот на Vype/Vuse од препорачаната малопродажна цена во измерената малопродажба на електронските цигари (т.е. вкупната вредност на категоријата на електронски цигари во малопродажба) во САД, Канада, Франција, Обединето Кралство, Германија. Овие пет пазари сочинуваат околу 77% од глобалната нето-продажба на електронски цигари со затворени системи (NTO), пресметана за периодот од јуни до јули 2021 година.

[v] Врз основа на интерната прогноза за продажба на Vuse Go, Vuse ePod, ePen, eTank mini, Alto уреди и потрошни материјали (пресметано во март 2022 година) за период од 12 месеци почнувајќи од април 2022 година. Vuse ќе ги намали своите емисии на јаглероден диоксид за приближно 55% (од март 2023 година) преку своите интерни иницијативи за одржливост од лансирањето во 2019 година и сега го надомести преостанатиот дел од околу 45%.

* Врз основа на тежината на доказите и претпоставката за целосно прекинување на пушењето цигари. Овие производи не се без ризик и предизвикуваат зависност.

[1] Студијата се фокусираше на корисници кои сами се пријавија, а кои исклучиво ги користат комерцијално достапните производи Vuse ePod или Vuse ePen3. Оттука, упатувањата на „Vuse“ во контекст на студијата значат или Vuse ePod или Vuse ePen3.

[1] Штетни и потенцијално штетни состојки во тутунските производи и чадот од тутун: Воспоставен список | FDA

[1] Студиска група на Светската здравствена организација за контрола на тутунот. Извештај за научната основа за регулирање на тутунски производи: Петти извештај на студиската група на СЗО, 2015 година.

[1] Врз основа на проценетата вредност на уделот на Vype/Vuse од препорачаната малопродажна цена во измерената малопродажба на електронските цигари (т.е. вкупната вредност на категоријата на електронски цигари во малопродажба) во САД, Канада, Франција, Обединето Кралство, Германија. Овие пет пазари сочинуваат околу 77% од глобалната нето-продажба на електронски цигари со затворени системи (NTO), пресметана за периодот од јуни до јули 2021 година.

[1] Врз основа на интерната прогноза за продажба на Vuse Go, Vuse ePod, ePen, eTank mini, Alto уреди и потрошни материјали (пресметано во март 2022 година) за период од 12 месеци почнувајќи од април 2022 година. Vuse ќе ги намали своите емисии на јаглероден диоксид за приближно 55% (од март 2023 година) преку своите интерни иницијативи за одржливост од лансирањето во 2019 година и сега го надомести преостанатиот дел од околу 45%.

* Комерцијален текст

– Реклама –Извор

Најново

ПОВРЗАНИ ОБЈАВИ
КОЛУМНИ

„Забавно е да се игра во Битола“

Голманот на Вардар, Мартин Томовски никогаш во својата...

Кадетското злато остана во Автокоманда

Домаќинот на кадетскиот турнир од Ф4, не залудно...

Младост ја продолжува борбата за второто место во прволигашкиот плеј-оф

Тимот на Младост Богданци пред својата публика не...

Радовиш чекор поблиску до суперлигашки бараж

Екипата на Радовиш пред својата публика одигра според...